The Eight Immortals   八仙
  Han Xiangzi info   韩湘子
  Zhang Guo Lao info   张果老
  Zhongli Quan info   钟离权
  He Xiangu info   何仙姑
  Lan Caihe info   蓝采和
  Cao Guojiu info   曹国舅
  Lu Dongbin info   呂洞賓
  Li Tieguai info   李铁拐
prev / next